Werkervaring (curriculum vitae)

 

Rijkswaterstaat

In 1970-1972 is Henk Baptist, werkzaam bij Rijkswaterstaat als werktuigbouwkundig ingenieur, betrokken geraakt bij de oprichting van een afdeling Milieu bij de Rijkswaterstaat Deltadienst. Met gericht studeren en hulp van de collega’s is een omslag gemaakt in de richting van het vakgebied biologie / ecologie.

Van 1972-2000 als bioloog gewerkt bij respectievelijk Deltadienst afdeling Milieu, Dienst Getijdenwateren en Rijksinstituur voor Kust en Zee/RIKZ met als specialiteiten ornithologie, zoölogie, mariene biologie, meetmethodieken, integraal waterbeheer. Rond de opheffing van de Deltadienst in 1985 is het werkgebied verruimd van het Deltagebied naar de Noordzee en Waddenzee.

De kern van de werkzaamheden was steeds monitoring van ecologische ontwikkelingen in de diverse wateren. De kennis en ervaring als 'biologisch ingenieur' werd toegepast bij het ontwikkelen van het Integraal Waterbeheer met name in de Nota’s Waterhuishouding (AMOEBE-concept), beheerplannen, ecosysteemvisies en het ontwikkelen van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Binnen VenW was Henk Baptist onder meer betrokken bij het ontwikkelen van normen waaruit de Conventie van Ramsar en de verdragen van Bonn en Bern zijn ontstaan. Dit leidde uiteindelijk tot de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Uit deze richtlijnen is de modernere Natuurbeschermingswet, nu Wet natuurbescherming voortgekomen.
 

Opsporingsambtenaar

Bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM), Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie, werd hij, na juridische scholing, in 1970 aangesteld als opsporingsambtenaar en belast met opsporingstaken vanuit dit Ministerie en toegevoegd aan de Rijkspolitie vanwege de specialiteiten, wat toen nog was Vogelwet, Natuurbeschermingswet (oud), Jachtwet. Later werd dit Natuurbeschermingswet 1998 en Flora en faunawet.

Nadat in 1984 de taken van CRM (helaas) werden overgeheveld naar het Ministerie van Landbouw werden de opsporingstaken uiteindelijk ondergebracht bij de A.I.D. Binnen deze organisatie heeft Henk Baptist met succes een 25-tal nieuwe BOA’s Natuurbescherming opgeleid. Dit waren natuurkenners die na een juridische scholing examen voor opsporingsambtenaar moesten doen en werden aangesteld als onbezoldigd opsporingsambtenaar. De spanningen tussen de landbouwgerichte dienstleiding en deze natuurbeschermers liep echter steeds meer op.
 

Ecologisch Adviesbureau

In 2000 is een eigen Ecologisch Adviesbureau begonnen met als specialiteit de toepassing van Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet. Kern van de opdrachten was vaak het opstellen van passende beoordelingen en het verzorgen van natuurvergunningen. Ter voorbereiding hiervan het uitvoeren van de nodige inventarisaties, het prognotiseren van ontwikkelingen. Achteraf geregeld het voeren van juridische procedures. In 12 jaar zijn circa 70 opdachtgevers, grote en kleine bediend. Het werkveld concentreerde zich rond ruimtelijke ontwikkelingen, natuurbescherming, landinrichting, windenergie en visserijen.

Het bureau koos er bewust voor een deel van de tijd te reserveren om tegen gereduceerde kosten te werken voor natuurbeschermingsorganisaties. Doordat zowel voor het bedrijfsleven als de natuurbescherming werd gewerkt is er kennis en ervaring met voor- en tegenstanders en werd voortdurend gewerkt aan een vertrouwensbasis naar beide zijden.

Doordat voordien bij Rijkswaterstaat integraal waterbeheer is ontwikkeld en toegepast waarbij natuurbehoud werd geïntegreerd in de noodzaak werkzaamheden en beheer uit te voeren en te integreren met andere gebruiksfuncties, kon door ruime kennis en ervaring vaak probleemoplossend worden gewerkt. Dat wil zeggen het inpassen van plannen of projecten binnen de kaders die de natuur en de natuurwetgeving stellen. Dan blijken de Europese richtlijnen vaak geen belemmering meer.

Noodgedwongen is ruime kennis en ervaring opgedaan met juridische procedures, o.a. Raad van State. De laatste jaren is ook ervaring opgedaan met maatschappelijke besluitvorming bij andere overheden.

Na het bereiken van de pensioengerechtelijke leeftijd (2012) worden nog uitsluitend opdrachten voor natuurbeschermingsinstanties uitgevoerd.
 

Bestuurlid Netwerk groene Bureaus

Henk Baptist werd bestuurslid van het Netwerk Groene Bureaus. Henk hield zich vooral bezig met het ontwikkelen van de gedragscode, de toelating van nieuwe leden, klachtenafhandeling, beroepsethiek.

Binnen het netwerk ontstonden spanningen doordat een deel van de bureaus lucratieve opdrachten had van LNV om het PAS te ontwikkelen. Daartegenover stonden bureaus die aangaven dat het PAS niet in overeenstemming is met de Habitatrichtlijn. Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist heeft bij advisering en vergunningaanvragen nimmer het PAS toegepast. Ook door deze opstelling verschoven de opdrachtgevers van projectontwikkelaars naar natuurbeschermingsorganisaties. Na het in werking treden van het PAS is vrijwel uitsluitend voor natuurbeschermings-organisaties gewerkt. Met name voor de organisaties die geen dure adviseurs kunnen betalen om zich te verzetten tegen een overheid die het Unierecht negeert.
 

Aanvulling maatschappelijk

Vanaf 2000 actief in de natuurbescherming als (bestuurs)lid in diverse West-Brabantse en Zeeuwse natuurverenigingen, waaronder bestuurslid Brabantse Milieu Federatie.

Daarnaast namens milieuorganisaties zitting in bestuursorganen en klankbordgroepen van provincie Noord Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat, waaronder Adviesgroep Zuidwestelijke Delta, reconstructiecommissie, gebiedscommissie Brabantse Delta.